MENTORPROGRAM

1

Minervas mentorprogram broschyr

kannons_uppe

”Stiftelsen Minerva har lång erfarenhet av mentorprogram och mycket hög kompetens och erfarenhet, vilket präglar hela processen. Verksamheten vilar på stark värdegrund vilket ger hög trovärdighet för mig”
Jörgen Fältsjö, VD Kraftplan AB, en av Minervas erfarna mentorer

kannons_nere

Mentorprogrammet
En av hörnstenarna i Minervas verksamhet är kvalitetssäkrade certifierade mentorprogram. Minerva har bedrivit regionala, nationella, internationella mentorprogram sedan 1992.

Målgrupp för Minervas Mentorprogram är kvinnor och män som vill stärka sitt ledarskap. Mentorprogrammet pågår ett år och innehåller många olika moment. Läs gärna i vår broschyr under Minervas Mentorprogram om det unika med vårt mentorprogram. Kontakta oss gärna för mer information och ett personligt möte.

Nätverk
Stiftelsen Minerva är också ett starkt nätverk för företag och personer som söker olika plattformar i sin utveckling. Se gärna på vår presentation på LinkedIn. Stiftelsen Minerva har också ett stort Europeiskt nätverk genom alla genomförda EU projekt.

Allmänt om mentorskap
De flesta som kommit en bit på väg i sin karriär/yrkesliv har någon gång haft en mentor, men det är först på senare år när begreppet mentor börjar bli känt som många reflekterat över det. Den som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet kallas mentor, medan den som får ta del av kunskaperna och erfarenheterna kallas adept.

För att mentorskap ska kallas mentorprogram fordras att det bygger på en väl organiserad struktur. Mentorprogram bygger på par-relationen mentor – adept men innehåller vanligen också fler moment t.ex. seminarier. Man kan skilja på tre olika nivåer av mentorprogram:

1. Interna mentorprogram. Benämns ofta som fadderverksamhet och sker inom ett företag eller en organisation. En äldre kollega (mentor) tar sig an en yngre kollega (adept) inom samma verksamhetsområde, för att i en ömsesidig relation utveckla färdigheter hos den yngre.

2. Externa mentorprogram. Sker genom att deltagarna kommer från skilda håll i samhället, från organisationer, myndigheter och privata företag. En mer erfaren person (mentor) med stort kontaktnät delger i en ömsesidig relation, en mer oerfaren person (adept) sin kunskap och sina erfarenheter. Deltagarna kommer från helt olika verksamheter och har spridning över hela samhället.

3. Internationella/europeiska mentorprogram. Här kommer deltagarna från olika länder med olika kultur och sätt att arbeta. I övrigt bygger det internationella programmet på samma ide som de övriga, att överföra goda erfarenheter och förebilder från en person till en annan. Deltagarna kan ingå i ett multinationellt företags satsning eller enligt ovan komma från olika verksamheter.

Vilken modell man väljer beror helt och hållet på de behov respektive organisation och företag har. Allmänt kan sägas att det är bra med ”korsbefruktning”, det vill säga företag och organisationer har glädje av att få in impulser utifrån. En mentor utanför den egna arbetsplatsen kan tillföra ökad omvärldskunskap. En annan fördel är att relationerna blir mindre hotfulla för omgivningen och att de inte har med konkurrens att göra.