Minervas Mentorskola

Projektet ”Minervas mentorskola” startade i oktober 2002. Det övergripande målet för projektet är att Dalarna ska få professionella mentorer och att mentorskap generellt ska bidra till ökad tillväxt. Finansiärer är Nutek, Länsstyrelsen i Dalarna och Stiftelsen Minerva.

Projektet har nu lagt fast de flesta aktiviteterna för projekttiden.

Arbetet indelas i tre verksamhetsgrenar:

–                      Mentorskolan – referensgrupp

–                      Mentorprogram – mentorcoachning

–                      Projektinriktade aktiviteter

Mentorskolans referensgrupp består av 10 mentorer från Dalarna. De träffas regelbundet och diskuterar frågor som t.ex mentorskapets betydelse för länets tillväxt, en mentors viktigaste egenskaper, vilket stöd behöver en bra mentor, mentorskap i relation till coachning, personlighetstest som verktyg vid val av mentorer mm.

Mentorprogram pågår som en del av mentorskolans försöksverksamhet. Här prövas nya metoder för att maximera kvaliteten i mentorprogrammet både för mentor och för adept. Ett led i arbetet är bl a särskild mentor-coachning.

Projektinriktade aktiviteter pågår under hela projekttiden och består till viss del av s.k. öppna aktiviteter. Här ingår nätverk, seminarier och föreläsningar. En enkätundersökning bland   mentorer i Minervas mentorbank och övriga kända mentorer i länet kommer att kartlägga vilket stöd som är viktigt för att utveckla mentorskap som metod.

Minerva hoppas på att kunna intressera fler personer att ställa upp som mentorer. Ett stort nätverk av mentorer skulle på olika sätt kunna bidra till ökad kunskap om jämställdhet och mångfald i länet.

Vill du veta mer om Minervas mentorskola, kontakta Minervas kansli 023-15911 eller e-mail info@minerva.nu