Värdegrund

Verksamheten i Stiftelsen Minerva ska påverkas av kvinnors och mäns syn på ledarskap och utveckling i arbetslivet.
Minerva ser också till den helhet som utgörs av att alla har rätt till en plats i arbetslivet oavsett kön, ålder, etnisk härkomst, funktionshinder och sexuell läggning. Det finns en mångfald i dagens arbetsliv som måste tas tillvara.

Syfte

  • att ta tillvara och utveckla kompetensen hos kvinnor och män i ledande och/eller utvecklande verksamheter
  • att öka kvinnors delaktighet inom arbetsliv och samhällsliv
  • att upprätta goda och långsiktiga relationer med beslutsfattare och opinionsbildare
  • att samordna initiativ och aktiviteter inom området ledarskap och utveckling utifrån ett mångfaldsperspektiv

Mål

  • Bättre lösningar genom att frågor hanteras och blir belysta av både kvinnor och män
  • Bättre resursutnyttjande ger ökad produktivitet och lönsamhet
  • Bättre arbetsmiljö och arbetsglädje genom att arbetsplatsen präglas av demokrati och mångfald

Målgrupp

Kvinnor och män i ledande ställning och/eller utvecklande verksamheter är Minervas främsta målgrupp. I projekt kan målgruppen vara betydligt större.