MANAGING DIVERSITY

– Mångfald i Europa – Diversity in Europe
I december 1999 meddelade EU-kommissionen att Leonardo da Vinci programmet antagit Minervas ansökan om att bedriva projektet ”Diversity in Europe”. Minerva är projektägare till projektet som är ett pilotprojekt under ett år. Tanken med projektet är att utveckla mångfaldsbegreppet i Europa. Med mångfald avses bl.a. språk, religion, ålder, etniska tillhörighet, kön, handkapp, utbildningsbakgrund, sexuell läggning, livsstil. Ett bärande begrepp inom mångfaldsarbetet är att ökad mångfald generellt ger ett bättre samhälle och bättre arbetsmiljö i företag och organisationer. Det ger i sin tur utvecklar organisationer och företag samt ger högre vinster.

Projektets mål och aktiviteter är:
1. Utarbeta metoder/verktyg för mångfaldsarbete i Europa.
2. Utarbeta en modell (”best practice”) för mångfaldsarbete i organisationer och företag. Modellen kommer att bli projektets produkt.
3. Starta och utveckla ett Europeiskt nätverk för mångfald.Vid utarbetandet av metod/verktyg kommer mångfaldsmodellen att provas i olika företag i de länder som deltar i projektet.
Deltagande länder: Sverige, Spanien, Portugal, Italien, Danmark och Estland.
Om Du har frågor eller vill veta mer kontakta Minerva genom E-mail: president@minerva.nu.

Lägesrapport
Diversity in Europe är ett projekt inom den Europeiska Unionens utbildningsprogram Leonardo da Vinci. Projektet har pågått sedan en tid och Minerva leder arbetet för projektet som berör sex länder i Europa (Danmark, Italien, Estland, Spanien, Portugal och Sverige). Projektet kommer att pågå fram till sommaren år 2001.
Projektets uppgift är främst att sprida kunskap om de ekonomiska och arbetsmiljömässiga fördelarna med mångfald inom företag, organisationer, offentlig sektor samt ekonomiska föreningar. Det handlar om att lära sig tillvarata mångfalden hos de anställda och se den som en resurs i sin verksamhet. Det är viktigt att kunna leda och utveckla människor i arbetslivet så att de kan använda hela sin förmåga för att bidra till att uppnå organisationens mål utan att hindras av kön, nationalitet, ålder etc.
Inom ramen för projektet sammanställs en exempelsamling där ett antal företag beskriver hur man arbetar med att implementera mångfald. Totalt berörs ca 100 företag i Europa.
I Sverige medverkar bl a företag i Dalarna, fackföreningar och stora företag som t.ex Ericsson och Volvo. De delar med sig av sina erfarenheter och bidrar till att vidareutveckla modeller som kan spridas till andra arbetsgivare.
Om du vill veta mer kan du kontakta projektledaren Margareta Eklund 070-5577378.

Utvärdering
Utvärdering finns i bokform på engelska under rubriken : ”A case based report of best practise of Diversity Management in Europe”. Kan beställas från Stiftelsen Minerva till ett pris av 150:- + moms.

Leonardo_Logo