Framgångsfaktorer

– Programmet är strukturerat efter en beprövad modell och pågår under ett år.

– I introduktionen betonas eget ansvar i programmet.

– Matchningen i mentorprogrammet mellan adept och mentor sker med stor noggrannhet och följs upp.

– Utgångspunkten är ett empowerment-
perspektiv vilket innebär att utvecklingsprocessen syftar till att deltagaren får större kontroll över den egna situationen.

– Deltagaren stimuleras till personlig utveckling, reflektion och attitydförändring.

– Deltagaren ges träning i att uttrycka sina individuella behov, intressen och ambitioner.

– Programmet ger en kombination av ny kunskap om arbetslivet, personlig utveckling och coachning.

– Programmet är flexibelt vilket innebär att deltagarna kan ha flera aktiviteter på gång samtidigt t ex studier, praktik, arbete vilket också kan variera under projekttiden.

– Deltagarna tränar praktiskt att kommunicera på olika sätt.

– Den viktigaste framgångsfaktorn är att målet uppnås att deltagarna hittar ett lämpligt arbete.