deltagaren-

 

 

mentorprogram_small

Mentorprogram

Matchningen av paren: adept och mentor är avgörande för ett lyckosamt ömsesidigt utbyte. Mentorns engagemang är mycket viktigt och avgörande för adeptens framtida yrkesmässiga professionella utveckling i Sverige. För att skapa genusbalans väljs både manliga och kvinnliga mentorer från näringsliv och offentlig förvaltning.
Mentorprogrammet utgör huvudaktiviteten i utvecklingsprogrammet och pågår under ett år. Mentorprogrammet varvas med de övriga aktiviteterna: praktik, seminarier, karriärplanering och nätverkskontakter.

 

Praktik/studier

Utifrån deltagarens individuella behov varieras praktik och studier. Praktikplatsen har en viktig funktion att fylla både för deltagarens introduktion till sitt yrkesområde och för att utveckla det yrkesmässiga språket.
För vissa deltagare kan studier varvat med praktik bli aktuellt t ex kompletteringar och språkstudier.

 

Seminarier

– Vägen till ett arbete

Deltagarna tränar muntlig och skriftlig presentation för att bli attraktiva när de söker arbete. Rekryteringsprocessen ges extra uppmärksamhet samt information om svensk arbetsrätt.

– Svenskt arbetsliv

Här diskuteras organisation, ledarskap, kommunikation och jämställdhet. Speciell vikt läggs vid interkulturell kommunikation.

– Alternativa vägar

Information om företagande, kooperation, bemanningsföretag och rådgivning om olika vägar till arbete.

– Personlig och professionell utveckling

Träning i att bli medveten om drivkrafter, hinder och intressen. Stor vikt läggs vid identitet och integritet och konsten att hitta sin personliga stil.

 

Deltagaren

Deltagare är arbetssökande invandrad kvinna med akademisk utbildning. Exempel på yrkesgrupper är ingenjörer, ekonomer, biologer, läkare, lärare, agronomer.

 

Karriärplanering

Den individuella strategiska planeringen sker genom handlingsplaner som följs upp regelbundet. Coachning sker genom både mentorn och processledaren.

 

Nätverk

Deltagaren får tillgång till nya nätverk genom Minervas nätverk och seminarier som en viktig komponent i sökandet efter att hitta ett lämpligt arbete och att vidareutveckla sig proffessionellt. Adepten kan också få tillgång till mentorns nätverk.

 

Utvärdering

– Att deltagarna tydligt utvecklat och stärkt sin självkänsla. Så gott som alla har en framtidstro och nya tankar och idéer om hur de ska hitta ett arbete som motsvarar deras kompetens.

– De sociala koder som styr arbetslivet skiljer sig från privatlivets. Här har Minervas nätverk och mentorerna varit effektiva redskap att hantera ovana situationer.

– Utvecklandet av svenskt yrkesspråk och uttalsträning har haft stor betydelse för att få en bättre självkänsla vilket stärkt deltagarna.

– Utvecklingsprogrammen som idé och modell har betonat betydelsen av att fokusera på det positiva, på möjligheter och lösningar.

– I deltagarnas gruppgemenskap har svårigheterna att hitta ett arbete synliggjorts och detta har bidragit till att känslan av utanförskap har minskat.

– Utvecklingsprogram av den här karaktären har en viktig funktion att fylla, både ur samhälls- och individperspektiv. För samhället tas kvalificerad arbetskraft tillvara: för deltagarna handlar det om att först när de hittat ett arbete känner sig accepterade.

Utvärdering bygger på samtal med ett fyrtiotal deltagare i projekten.