http://www.dalarna.winnet.se/

winnet-dalarna

Företagsrådgivning

 

 

 

6123

4

5

 

3 rapporter om Dalarnas lokala genuskontrakt

Hur ser det ut med jämställdheten i Dalarna? Inom vilka områden har jämställdheten kommit längre än inom andra? Finns det skillnader mellan kommunerna?

Dalarnas lokala genuskontrakt – intervjuer med ungdomar och kommunala nyckelpersoner
Stiftelsen Minervas kartläggning av lokala genuskontrakt i södra och mellersta Dalarna
W7:s kartläggning av lokala genuskontrakt i norra Dalarna

Slutsatser från Region Dalarna Främja kvinnors företagande-program

Innehåller bland annat tips för genusmedveten kommunikation

Rambölls analys av kvinnors företagande i Dalarna

Analys av statistik rörande kvinnors företagande på kommunnivå. Exempel på slutsats: Sju av Dalarnas läns 15 kommuner är, med olika inbördes rangordning, de tre största branscherna för företagande kvinnor Detaljhandel, Jordbruk, skogsbruk och fiske samt Personliga tjänster och annan service.

Cecilia Boströms analys av det företagsfrämjande systemet i Dalarna

Analysen hade två syften: Att analysera det företagsfrämjande systemet i Dalarna ur ett jämställdhetsperspektiv och att följa upp de projekt som hösten 2011 beviljades inom program FKF i Dalarna. I uppdraget ingick ett antal frågeställningar kopplade till förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Dalarna. Förstudien belyser systemets styrkor och svagheter, och innehåller rekommendationer för hur det företagsfrämjande systemet kan utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv.

7 – minerva rapport förebilder print slutkorr 2

En serie personporträtt av kvinnor som gjort otraditionella yrkesval i Dalarna.

Stiftelsen Minervas rapport om nätverkande inom hantverk och formgivning

Kartläggning av hur de kvinnodominerade branscherna hantverk och formgivning nätverkar och arbetar med näringslivsutveckling

Stiftelsen Minervas rapport om kompetenser hos arbetslösa kvinnor

Beskrivning av vilka resurser de kvinnor som står inskrivna hos Arbetsförmedlingen Dalarna besitter. Intervjuer med ett antal kvinnor kopplas till genusforskning.

Stiftelsen Minervas rapport om genusperspektiv på attraktivitet

En sammanställning av forskning om hur en orts jämställdhetsnivåer påverkar dess attraktivitet.

Kontigos Innovationsindex 2011

Kartläggningen beskriver hur landets olika län ligger till när det gäller ett fruktbart klimat för innovationer.

”Vad blev det av de horisontella målen?”

Anna Brydsten, Umeå Universitet, tittade under 2011 närmare på hur projektägare upplever att de förmår nå upp till sina mål för jämställdhet i sin projektverksamhet.

Genusanalys av regionala utvecklingsdokument

Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet, gick igenom Dalarnas olika strategier med tillväxtanknytning. De kommunala näringslivsstrategierna, Dalastrategin, regionala serviceprogrammet och landsbygdsprogrammet analyserades för att bl a se huruvida de visade tecken på genusmedvetenhet.

Branschfördelning av projektmedel

Inför arbetet med Region Dalarnas handlingsplan för jämställd regional tillväxt, har Winnet Dalarna räknat på Region Dalarnas projektmedelsfördelning mellan 2008 och 2011 – hur mycket pengar går till mansdominerade, kvinnodominerade och könsneutrala branscher? Vems arbetsmarknad gynnar vi? Det visade sig att bara en bråkdel av projektmedlen går till kvinnodominerade branscher. Därefter följde ett sökande av orsaker – en genomgång av litteratur och rapporter, samt intervjuer med nyckelpersoner. Konsultbolaget Kontigo har sedan intervjuat ytterligare några experter på området, samt potentiella projektägare, och gjort en analys av vad som bör göras för att komma tillrätta med snedfördelningen:

”Nya möjligheter för regional tillväxt i Dalarna”

Företagsvinster med jämställdhet

Winnet Dalarnas verksamhetsledare Elisabeth Holm gjorde under 2011, i SLIM-projektet, intervjuer med norra Mellansveriges klusterledare om deras jämställdhetsarbete. I rapporten är intervjuerna sammanställda tillsammans med argument för jämställdhetsarbete på företagsnivå samt tips på fördjupingsmaterial.

Winnet 8:s handlingsplan för främjandet av kvinnors bidragande till tillväxten i norra Mellansverige

En handlingsplan inriktad främst på att påverka de regionala strukturfonderna.