Minerva
Nyhetsbrev Nr1 mars -01

 


Frukostmöte 6 april
"DET HÄR ÄR MÅNGFALD FÖR MIG!"

Kom till Minervas frukostmöte den 7 april kl 7.30 och lyssna till personalchef Åsa Lindgren från Fortum Kraft AB f.d Stora Enso Kraft.

Åsa kommer att berätta hur hennes företag arbetat med MÅNGFALD under rubriken "det här är mångfald för mig".
Gratis för medlemmar och 50 kr för övriga intresserade.

Varmt välkomna!

Anmälan till kansliet senast 4 april
tel 023-15911 eller
E-mail:
president@minerva.nu

 

Frukostmötet den 8 december

Den 8 december hölls frukostmöte hos Minerva. Marit Johnsson från företaget SPRIDA AB berättade om hur det var att bygga upp ett IT-företag i Borlänge. Marit berättade bla. om hur hon och en studiekamrat startat företaget i ett studentrum och sedan vart efter utökat. Idag är företaget etablerat och har 11 anställda.

Hon berättade också om enorma arbetsinsatser och vad det kan föra med sig i form av stress och utbrändhet om man inte är vaksam.

Vid samma tillfälle delades årets bokpris ut av Margareta Eklund. Priset gick till Länsstyrelsens jämställdhetsdirektör Britte-Marie Hedlöf för outtröttligt och hängivet jämställdhetsarbete i Dalarna. Boken som delades ut var Barbro Dahlbom- Halls "Lära kvinnor leda kvinnor".

 

 


 

Leonardo da Vinci programmet - Projekt Mentor Athena

Minervas internationella mentorprogram Mentor Athena går mot sitt slut. Lördagen den 27 januari samlades mentorer och adepter samt projektledare i Helsingfors till det sista seminariet.

Dagen började med att Ritva Nyberg, mentor i programmet, hälsade alla välkomna till Helsingfors.

Ritva och Ann Bjurström fortsatte genom att berätta om de finska erfarenheterna med mentorprogram inom "Women's Enterprise Agency" (företagsrådgivarcenrum för kvinnor).

De visade också en alldeles nyinspelad videofilm om mentorskap för kvinnliga företagare i Finland.

Deras arbete har rönt stort intresse i Finland och den finske presidenten tog till och med upp dessa frågor som mycket angelägna i sitt jultal till nationen.

Därefter hade professor Nigel Holden från Copenhagen Business School ett anförande på temat "Transferring manag-enment know-how to East and Central Europé. The critical role of language". Anförandet fokuserade på de stora kommunikations- och kulturproblem som drabbat dem som arbetat med undervisning i Östeuropa särskilt under 90-talet. Även Nigel är mentor i programmet och har genom sina stora erfarenheter av affärsliv och ledarskap i Österuropa mycket att tillföra i projektet.

Resten av avslutningsseminariet ägnades åt att adepter, mentorer och projektledare fick summera sina erfarenheter av projektet.

Adepternas största erfarenheter var i proj-ektet var: kontakterna med kvinnor från andra länder. De hade fått kunskap om västeuropeiska värderingar och skillnader i ledarskap och öppenhet både i samhälle och i arbetslivet.

Mentorernas största erfarenheter var: skillnader och likheter i arbetslivet mellan Östeuropa och Västeuropa. Omtumlande livsöden som mentorerna fick del av och svårigheter med att vara kvinnlig ledare i Östeuropa.

Projektledarnas framtidsvyer i hemländ-erna när det gäller att driva mentorprogram:

De nationella projektledarna var ense om att den nya kunskap de fått kommer att få stort intresse i deras hemländer. I tex Estland har de redan börjat med mentorprogram i liten skala. För att göra hela metoden användbar ska projektledarna tillsammans med projekt-ledningen göra en "best praktice guide" som ska översättas till respektive språk.

Projektet kommer under våren att ut-värderas och rapporten kommer att lämnas till EU-kommissionen 1 juni. Projektet kom-mer också att presenteras muntligt i Bryssel efter att slutrapporten lämnats in.

 

 

 

 

 


Mentorprogram 7 avslutning

Mentorprogram 7 har avslutats på Samuelsdals Pensionat den 15 februari. Programmet var något av ett pilotprojekt eftersom två deltagare kom från Maria projektet, övriga kvinnor i ledande ställning från privat eller offentlig verksamhet. Detta innebar att de vid programmets start var två deltagare med invandrarbakgrund arbets-sökande.

Programmet visade att det finns enormt mycket att lära av varandra och inte minst att dela nätverk och kontakter. De båda arbetssökande kvinnorna fick efter kort praktik båda arbete. Den ena fast anställning och den andra i tillfälligt. Det var också intressanta erfarenheter för mentorerna vilket utvärderades under dagen. En senare grundligare utvärdering kommer också att företas.


Minerva medverkade när Dalarnas Mångfaldsråd bildades.

Dalarnas Mångfaldsråd bildades den 30 januari 2001. Rådet representerar myndig-heter, kommuner, organisationer och arbets-marknadens parter. Uppgiften för rådet är att stimulera och utveckla former för sam-verkan på integrations-området i Dalarna. Ordförande är Ramón Peréz Cortéz.

Minerva presenterade sitt projekt Diversity in Europé som handlar om hur ca 70 företag i Europa ser på mångfald. Projektet har fått fram kunskaper och erfarenheter som kan vara användbara för mångfaldsrådets fort-satta arbete.


Mentorprogram 8 start

Nytt mentorprogram kommer att annonsers under våren. Intresserade kan kontakta Minervas kansli eller ta kontakt via E-mail. president@minerva.nu


Framgångsrikt arbete med projektet Diversity in Europé

Projektet Diversity in Europé hade sam-manträde i Rom i januari. Samtliga partner var närvarande. Spanien och Italien hade många intressanta projekt från företag som utvecklat ett mångfaldstänkande. Danmark visade att mångfald är ett mycket "hett" ämne i den danska debatten. Företagen försöker visa på en mer positiv mångfaldssyn. I Portugal och Estland är medvetenheten inte lika stor om begreppet mångfald. Mångfald som ledarskapsinstrument är rela-tivt okänt på företagsnivå. De svenska erfar-enheterna visar på två huvudlinjer: medvet-enheten i företagen är inte så högt utvecklad utanför ledningsnivån samt att den politiska viljan att skapa mer mångfald i arbetslivet är stor.

Resultat från projektets arbete kommer att redovisas vid en konferens i Bryssel den 28 mars 2001. Inbjudan till konferensen kom-mer att bifogas detta nyhetsbrev. Om du är intresserad att delta i konferensen så kont-akta Margareta Eklund 070 - 557 73 78 så kan Minerva försöka ordna rabatt på konferenspriset om flera från länet åker.

 


 

Samarbete för integration - 8 november i Falun

Länsstyrelsen i Dalarna anordnade den 8 november en heldag med integration i fokus i Näringslivets Hus. Från hela länet kom ca 100 deltagare . Minerva var en av utställarna.

Efter en inledning av Gunnar Björk så fick Bengt Westerberg ta över som moderator. Andreas Carlgren, generaldirektör för Integrationsverket beskrev integration som att, dels nya delar ska infogas i gemenskapens helhet och dels att upprätthålla särdragen i personlighetens helhet. Han pratade om vikten att utveckla mångfaldsplaner. En person som var spännande var Kenneth Ritzén från integrationsenheten i Uppsala, som fokuserade på våra egna förtryckarstrukturer. Några kom in på integration i ett större perspektiv, ur mångfaldsperspektivet, dvs att i arbetslivet ha en blandning av olika människor (olika kön, etnisk bakgrund, klass, ålder mm). Totalt medverkade 17 personer i konferensen (de flesta var män i medelåldern!).

 


Maria II har startat

Sedan i november arbetar Karin Rosenberg som projektledare för ett projekt för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk bakgrund. I våras avslutades det första Maria-projektet som blev mycket lyckat, där de flesta fick arbete under projektets gång.

Syfte med projektet är att driva ett särskilt anpassat mentorprogram kombinerat med praktikplatser, för att deltagarna ska få ett arbete, bredda sina kunskaper och få ett fruktbart nätverk. Målet är att minst 75 % ska få ett arbete eller starta eget under projekttiden eller max 3 månader efter avslutningen. Projektet pågår under 2001, och finansiärer är Nutek, Växtkraft Mål 3 och länsstyrelsen.

Kvinnorna bor i Falun och Borlänge och är mellan 35 och 54 år. De kommer från Irak, Bosnien, Ryssland, Lettland, Polen, Tjeckien, Kosovo och Bulgarien. De är mycket positiva till projektet och dess uppläggning. Men många har tappat tron på sig själva efter att ha gått arbetslösa så länge här i Sverige.

De flesta har varit en månad på sin praktik och väntar nu att få träffa sin mentor. Två dagar i månaden träffas gruppen och arbetar med bla personlig utveckling, språkträning, arbetsplats-besök, olika kulturer, manligt och kvinnligt. I februari träffade gruppen Marita Norlin, som har varit med i de flesta av Minervas mentor-program, och där fokuserade de på visioner och mentorskap. Mentorn kommer att stötta kvinnan i sin yrkesroll och genom sitt breda kontaktnät får kvinnan nya kontakter som kan vara värdefulla för ett framtida arbete.