Minerva
Nyhetsbrev Nr 1 sep -02

 


Minerva utsett till Dalarnas kvinnliga resurscentrum

Under våren utlyste för första gången NUTEK (närings- och teknikutvecklingsverket) ekono-miska medel till basfinansiering av kvinnliga resurscentra i Sverige. Minerva lyckades med ansökan och är därmed utsett till Dalarnas kvinnliga resurscentrum.
Att bedriva verksamhet i ett resurscentrum utan basfinansiering har Stiftelsen Minerva erfarenhet av sedan 10 år. När man summerar har det svåraste varit att bedriva EU projekt med finansiering direkt från Bryssel, eftersom projektmedlen ibland betalas ut flera år senare.
Det ät därför extra glädjande att dessa medel nu kommer att tillföra Minervas verksamhet ny säkerhet och kontinuitet. Även Länsstyrelsen i Dalarna kommer att medfinansiera bas-verksamheten det första året.


Minerva firar 10-årsjubileum

För 10 år sedan startade Minerva som ett projekt med representation från organisationer, stora och små företag, fackföreningar och politiska partier. Finansiärer var Arbets-miljöfonden och Arbetslivsfonden. Projekt är tidsbegränsade och ska ta slut. Så skedde även med projektet Minerva. Då gick 15 Dalakvinnor med ungefär samma representation som i projektet samman och startade Stiftelsen Minerva. Stiftelsen arbetar efter en urkund som särskilt har kvinnors kompetensutveckling som ledstjärna. Det är främst jämställdheten inom arbetslivet och opinionsbildande verksamhet som det handlar om
De 10 åren har förflutit med en jämn ström av projekt inom verksamhetsområdet jämställdhet på arbetsmarknaden. I Minervas mentor-program har under åren ca 150 adepter och lika många mentorer deltagit. Höjdpunkterna har varit de lokala nätverken, FN-konferensen i Peking 1995 och flera internationella pilot-projekt. Allt detta har bidragit till många kontakter och samarbete i Dalarna, riket och Europa. Hur jubileet ska firas kommer att framgå av nästa nyhetsbrev som kommer ut redan i oktober.


MARIA 3

Efter två framgångsrika MARIA projekt ska nu nummer tre starta. Det är åter NUTEK och Länsstyrelsen som ställer ekonomiska medel till förfogande. Det blir som tidigare arbets-sökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning som kommer att erbjudas plats.
Nytt i MARIA 3 blir att en mindre separat grupp med kvinnor med särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden ska tas ut. Dessa får till viss del andra insatser men ska bilda nätverk med de övriga. Kommer kanske några deltagare i de tidigare MARIA projekten att bli mentorer till de nya deltagarna? Samtliga deltagare kommer att väljas ut i samråd med arbetsförmedlingarna.
På vår hemsida finns information om tidigare MARIA-projekt och en nyproducerad broschyr om MARIA 2.


Nätverket MARIA 1,2 och 3

Vikten av att hålla nätverk levande har Minerva erfarenhet av. Deltagare från MARIA-projekten 1 och 2 inbjuds nu att ingå i ett aktivt nätverk tillsammans med de nya deltagarna i MARIA 3. Deltagarna kommer att inbjudas till frukost-möten, miniseminarier och helt vanliga träffar för att utbyta erfarenheter från projekten, arbetslivet och framtiden.
Växtkraft Mål 3 finansierar verksamheten under ett år framåt med start i november.

 


Minerva deltar i EWMDs konferens i Vilnius

Den 5-8 september arrangerar EWMD en konferens på temat " Kvinnligt Entreprenör-skap" i Vilnius. För att ge stöd till Litauens kvinnor på detta område presenteras under konferensen metoder för att utveckla kvinnligt företagande. Minerva har blivit inbjudna att presentera EU-projektet Mentor Athena, ett internationellt mentorprogram med 8 deltagar-länder. Utvärderingen av projektet har skett i samarbete med Göteborgs Universitet. Mer information om EWMD konferensen i Vilnius finns på hemsidan www.EWMD.org

 


Mångfaldsbroschyr för Dalarna

Minerva har fått Länsstyrelsens uppdrag att ta fram en broschyr om mångfald i länet. Broschyren har som syfte att informera om hur man kan arbeta mångfaldsorienterat i företag och organisationer. Exempel på hur mångfald i arbetslivet blir en tillgång för både anställda och arbetsgivare finns också beskrivet i broschyren. Den 12 november kommer hela materialet att presenteras på Länsstyrelsens mångfalds-konferens i Falun.

 


Mångfaldskonferens 12 November 2002

Länsstyrelsen i Dalarna anordnar en konferens om mångfald i Falun i november. Konferensen handlar om att ta tillvara olikheter som en resurs i arbetslivet. Minerva kommer att medverka och berätta om erfarenheter från projekt med mångfaldsorienterade organisationer.

Konferensen inleds av landshövding Ingrid Dahlberg. Moderator är Astrid Assefa och föreläsare från Linköpings kommun, ABB och Föreningssparbanken mfl medverkar också. Program kan rekvireras från Länsstyrelsen.

 


Minervas mentorskola

Efter 10 års erfarenhet av mentorprogram startar nu Minerva något som hela tiden varit efterfrågat av deltagande mentorer nämligen en "mentorskola". Deltagande kommer i första hand att erbjudas mentorer som varit aktiva i tidigare mentorprogram i Minerva.

Det kommer mer i nästa nyhetsbrev...