Minerva
Nyhetsbrev Nr 1 och 2 2000

 

Välkomna till Minervas frukostmöte

Tid: Fredagen den 19 maj 2000,

kl 7.30 - 9.00.

Plats: Minervas kansli, Kyrkbacksvägen 8 i Falun

Program: Margareta Eklund berättar om Arbetslivsdelegationens slutbetänkande. Slutbetänkandet handlar om dagens komplexa och mångfacetterade arbetsliv och delegationens "stafettpinnar" inför framtiden. Här behandlas förändringstakten, ekonomisk utveckling, anställningsformer, ledarskap, kunskapsutveckling, flexibilitet och mycket mer. Margareta kommer också att presentera "vardag på jobbet" en rapportbok om fyra arbetsplatser i Sverige; servicehuset, skolan, byggföretaget och hantverksföretaget.

Anmälan senast 15 maj till: E-mail: president@minerva.nu eller tel.: 023-15911, fax : 023-69780

Pris för frukost och föredrag: medlemmar gratis, ej medlemmar 50:-


Mentorprogram 7

Minervas mentorprogram har en något annorlunda uppläggning den här gången. MARIA-projektet har två platser, vilket innebär att två invandrarkvinnor deltar i gruppen. Förutom mentorprogrammet får de hjälp med bl a praktikplats via Minerva. Vi kan redan gratulera Homa Borhani som sedan starten nu har en tillsvidareanställning som tandhygienist.

Den första februari träffades adepter och mentorer till den första träffen med hela gruppen under ledning av Minervaas konsult Marita Norlin. Programmet fortsätter till februari 2001.

Tage Johansson överstelöjtnant I13 (mentor)
Helen Kastemyr Rehabiliteringschef Borlänge (adept)


EU-projektet Mentor Athena - nu i full gång

Upptakt för adepter och mentorer

Efter möten och förberedelser samt inte minst ett omsorgsfullt val av mentorer, har mentorprogrammet Mentor Athena startat på riktigt. Det betyder att alla de utvalda adepterna fått var sin mentor. Mentorerna kommer från: Tyskland, Danmark, Finland, Storbritannien, Spanien, Belgien och Sverige. Mötet med adepterna från Tjeckien och Polen ägde rum i Prag den 22 november 1999. Stiftelsen Minerva tackar "Confederation of Industy in the Czech Republic" för värdskapet och deltagarna för sina värdefulla insatser i mötet.

Seminariet för adepter och mentorer för deltagarna från Estland, Lettland och Litauen och deras mentorer ägde rum i Riga den 15 januari 2000.

Seminariet som var detsamma som i Prag behandlade bl a projektets syfte och mål, mentorskapet, kommunikation, etik och kontrakt.

Projektledarna i Minerva tackar "Latvian National Women's League" för värdskapet och kunniga deltagare för sin medverkan.

 


Seminarium i Prag i november 1999.

 


Seminarium i Riga i mitten av januari 2000.


Nu är det bara framåt som gäller

- Det var något plötsligt och underbart som hände mig, säger Ismeta Homovic. Tack vare Minervas MARIA-projekt har hela mitt liv förändrats. Jag blir tagen på allvar och först nu känner jag mig som en fri människa.

Ismeta kom till Sverige från forna Jugoslavien i juni 1992. Hon kom hit tillsammans med sin man och deras två små pojkar. Med sig i bagaget hade hon en fyraårig gymnasie-utbildning och två års ekonomiska studier på universitetet i Sarajevo. På grund av kriget fick de lämna bostad, släkt och vänner bakom sig och var fast beslutna att börja om från början i Sverige. Men lätt var det inte. Familjen förflyttades från den ena flyktingförläggningen till den andra men fick till slut sina uppe-hållstillstånd i Hofors 1995.

En öppen dörr
De flyttade till Borlänge och Ismeta försökte komplettera sin utbildning. Svenska för invandrare var första steget. Att gå till arbets-förmedlingen och försöka skaffa sig ett jobb som motsvarade hennes utbildning var inte att tänka på. Det var lätt att känna sig utanför och hon blev ganska isolerad. Att leva på socialbidrag kändes inte alls bra. Hon hade just påbörjat en termin på Datorteket, när hon fick höra talas om Stiftelsen Minervas MARIA-projekt genom arbetsförmedlingen.

Ismeta kände direkt att detta var någonting för henne. Kanske skulle detta vara dörren in till det svenska samhället?

Oanade resurser
En av hörnstenarna i Minervas verksamhet är att driva mentorprogram för kvinnor i olika branscher i samhället.

- Vi kände att vi kunde använda dessa erfar-enheter som en grund för ett nytt projekt, säger Marianne Wallfelt, ordförande i Minerva och projektledare för MARIA. Vi ville lyfta fram högutbildade invandrarkvinnor och visa svenska arbetsgivare vilken resurs de utgör, både genom sina yrkeskunskaper och sin kulturella mångfald.

Syftet med MARIA-projektet var att driva ett mentorprogram för arbetssökande invand-rarkvinnor med akademisk bakgrund. Genom programmet skulle deltagarna få bredda sina kunskaper, få bärande yrkeskontakter och tillgång till ett fruktbart nätverk. För att hitta rätt målgrupp vände sig Minerva till arbets-förmedlingen i Falun och Borlänge.

- Det har verkligen varit ett ypperligt sam-arbete, säger Marianne. De har varit positiva från första stund och hjälpt oss att ta fram lämpliga deltagare. Målet för projektet har varit att minst hälften av kvinnorna ska ha fått erbjudande om anställning eller startat eget företag. Detta har överträffats med råge, men det återkommer vi till lite längre fram.

Kulturell mångfald
Gruppen består av tio kvinnor mellan 24 och 53 år som bor i Falun och Borlänge. De kommer från Japan, Kina, Iran, Kanada, ex-Jugoslavien, Ryssland, Tyskland och Polen. Samtliga har kvalificerade utbildningar med sig från sitt hemland.

I oktober 1998 samlades gruppen för första gången tillsammans med Marianne Wallfelt och Marita Norlin, organisationskonsult och handledare för mentorprogrammet. De fick presentera sig för varandra och var och en fick göra en personlig utvecklingsdiagnos, där de angav vilka personliga egenskaper och yrkesmässiga funktioner de ville utveckla. Utifrån dessa fakta handplockades en mentor till varje adept.

- Det var första gången sedan jag kom till Sverige som någon frågade mig vad jag ville, utbrister Ismeta. Det kändes fantastiskt. För mig var det viktigt att få en mentor som hade ett allmänt grepp om hur det svenska sam-hället fungerar.

En egen mentor
Barbro Engman, chef för Hyresgästföreningen i Dalarna, blev Ismetas mentor. Det hon inte vet om vårt samhälle är knappast värt att veta. I hela sitt liv har hon varit politiskt aktiv, både inom landstinget och i Riksdagen. Hon har bland annat jobbat som hälsoplanerare och som chef för försäkringskassan innan hon kom till Hyresgästföreningen.

Ismeta och Barbro träffas ungefär en gång i månaden. Ibland räcker det med ett telefon-samtal.

- I början var jag orolig att jag skulle ta över för mycket, säger Barbro. Därför bestämde jag mig för att inte lägga mig i utan att ligga lite lågt. Vi gillade varann direkt och vi har samma humor. Ismeta kan verkligen konsten att flyta in och det hjälper henne i olika situationer.

- Jag är egentligen ganska blyg, säger Ismeta. Du har hjälpt mig att bli starkare. Jag talar med högre röst och jag känner att jag har vuxit, både som person och på arbetet.

Äntligen ett arbete
Arbete? Ja, just det. Ismeta fick en månads praktikplats på ekonomiavdelningen på försäk-ringskassan i Borlänge. Arbetsuppgifterna var inte så många, så det var svårt att visa vad hon gick för. Under tiden kom lagändringar kring den nya föräldraförsäk-ringen och samtidigt fick halva arbetsstyrkan influensa.

- Jag såg min chans, ler Ismeta. Jag lärde mig allt om den nya lagen och arbetade på för allt vad jag var värd.

Efter en tid hade Barbro, Marianne och arbetsförmedlingen ett möte med Ismeta, hennes chef och hennes handledare. Det resul-terade i ett vikariat för Ismetas del.

- De till och med frågade mig vad jag ville ha i lön! Det har aldrig någon gjort tidigare, varken i Jugoslavien eller här i Sverige. Det var som en dröm. Nu undrar de t o m när jag ska ha semester &endash; det har väl jag aldrig funderat över.

- Det märks att de vill att du ska trivas, säger Barbro. Du är en riktig fighter. Och nu har du tagit dig in i det svenska samhället.

- Nu säger jag till mina arbetskamrater "Ni måste vara snälla mot mig, annars ringer jag Barbro!", skrattar Ismeta.

Levande kontaktnät
Mentorerna har för många av kvinnorna varit dörröppnare in i arbetslivet. De har följt med på anställningsintervjuer, talat med arbets-förmedlingen, förmedlat kontakter o.s.v.

- Att någon introducerar dem för en arbetsgivare kan betyda mycket, säger Marianne. Tyvärr får många kalla handen bara för att de inte talar felfri svenska.

När någon i MARIA-gruppen fått jobb har detta sporrat och inspirerat de övriga. "Kan hon så kan jag" har varit ett vanligt uttryck och det har också visat sig vara sant.

Deltagarna har träffats regelbundet under projektets gång. De har fått berätta om sina svårigheter och framgångar, deras svenska har blivit bättre och deras självförtroende har ökat markant. De har gjort studiebesök på varandras arbetsplatser och deltagit i semin-arier med olika teman, som exempelvis jämställdhet och ledarskap ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

Somliga umgås även privat. Några familjer firade jul tillsammans!

Engagemang
MARIA har delfinansierats av NUTEK, Länsarbetsnämnden och Länsstyrelsen.

- Det var otroligt positivt för oss att NUTEK beviljade medel till detta, säger Marianne. Jag skulle vilja påstå att deras stöd var avgörande för hela projektet.

Helst skulle hon se att verksamheten perma-nentades.

- Ju tidigare människor kan fångas upp desto bättre. Då slapp vi denna gigantiska karusell utan mål som bara tar bort motiv-ationen hos folk och som förstärker känslan av utanförskap.

- Nu vet vi att det visst går att integrera högutbildade invandrare om det bara finns en vilja och ett engagemang. Jag tror på små grupper där var och en får sitt utrymme och på en engagerad ledning. Visst, vi har ett tufft arbetsklimat, men vi behöver de här männ-iskorna. Deras vilja, kunskap och befriande olikhet är så fruktbart för vårt svenska sam-hälle.


Mariaprojektets "Grand finale"

MARIA-projektet har nu haft sin avslutning för deltagarna. Mentorer och adepter i mentorprogrammet träffades på Samuelsdals pensionat under ledning av programmets konsult Marita Norlin. Projektets mål att hälften av deltagarna skulle få jobb eller starta eget har överträffats, sju av tio har idag arbete och två studerar. Under avslutningen berättade adept/mentor-paren om sina träffar under året och vad detta betytt i form av nätverksbyggnad och många kontakter. Flera adepter berättade om hur de fått ett mycket betydelsefullt stöd av sina mentorer. Hela gruppen utstrålade en varm gemenskap som säkert kommer att bestå.

Utvärderingsrapport om projektet kommer att presenteras i slutet av maj.

Britt-Marie Hedlöf (mentor) och Machiko Miura (adept)
under avslutningen av Maria-projektet.

Galia Khalilova (adept) och Annika Nygårds (mentor).


Margareta Eklunds bokstipendium 1999

I samband med Minervas frukostmöte den 17 december, som handlade om EMU och konsekvenserna för Sverige, delade Margareta Eklund ut sitt årliga bokstipendium. Den här gången gick stipendiet till Guirong Du med motiveringen: "För att du det senaste året visat att du representerar en kvinnoroll som präglas av optimism och framtidstro. Du har i ditt arbete visat på goda ledaregenskaper samt förmedlat värden om vårt behov av mångfald."

Bokens titel är STIFFED-The betrayal of the American man, Författare heter Susan Faludi.

 

Guirong Du fick Margareta Eklunds bokstipendium 1999.

 


Mångfald i Europa - Diversity in Europe

I december 1999 meddelade EU-kommissionen att Leonardo da Vinci programmet antagit Minervas ansökan om att bedriva projektet "Diversity in Europe". Minerva är projektägare till projektet som är ett pilotprojekt under ett år. Tanken med projektet är att utveckla mångfalden inom arbetslivet i Europa. Med mångfald avses bl.a. språk, religion, ålder, etniska tillhörighet, kön, handkapp, utbildningsbakgrund, sexuell läggning, livsstil. Ett arbetsliv med utvecklad mångfald generellt ett bättre samhälle och bättre arbetsmiljö i företag och organisationer. Det ger i sin tur utvecklar organisationer och företag samt ger högre vinster.

Projektets mål och aktiviteter är:

1. Utarbeta metoder/verktyg för mångfaldsarbete i Europa.

2. Utarbeta en modell ("best practice") för mångfaldsarbete i organisationer och företag. Modellen kommer att projektets produkt.

3. Starta och utveckla ett Europeiskt nätverk för mångfald.

Vid utarbetandet av metod/verktyg kommer mångfaldsmodellen att provas i olika företag i de länder som deltar i projektet.

Deltagande länder är Sverige, Spanien, Portugal, Italien, Danmark och Estland.


Nordiska EU-mässan
Malmö Folkets Park 9-10 maj 2000.

EU-projekt från hela Norden presenteras. Ett unikt tillfälle till erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande och framtida samarbete. Mässa, utställning och föreläsningar med bl a bitr Näringsminister Mona Sahlin och Utrikesminister Anna Lind.

Stiftelsen Minerva kommer att presentera sina pågående EU-projekt inom Leonardo da Vinci; "Mentor-Athena" och "Diversity in Europe".

Ytterligare information om mässan samt program: Nordiska EU-mässan, Box 7070, S-200 42 Malmö. Tel. 040-923961 fax: 040-96 38 69

E-mail: info@eumassa.net , hemsida: www.eumassa.net


Minerva-dagen 2000

Reservera 8 september 2000 hela dagen!!

Årets Minerva-dag blir ett arrangemang gemensamt med Minervas internationella mentorprogram "Mentor Athena" och Mentorprogram 7.

 

 

 


En skön vår tillönskas er alla