Minerva
Nyhetsbrev Nr3 okt -98

Kom och ät frukost med Minerva

"Att leda sig själv och andra."
Mari Teneberg - SAMA ledarutveckling

 

Fredagen den 11 december kl 07.30 - 09.00 ordnar Minerva ett frukostseminarium med ledarskapskonsulten Mari Teneberg på temat "Att leda sig själv och andra". Hon kommer att berätta om och ge tips på hur man utvecklar sig själv i sin roll som företagsledare och chef. Det handlar bland annat om att ändra vissa vanor och att kunna leda sig själv.

VÄLKOMNA!

Tid: 11/12 kl 07.30 - 09.00

Plats: Grand Hotell i Falun

Pris: Gratis för medlemmar i Minerva, 30 kronor för övriga

Anmälan: Senast den 9 december på telefon 023 - 159 11

 

 


 

Siv Ivarsson - Kvinnojouren

"Vi har blivit mer kunniga".

Ett tidigare frukostmöte i oktober handlade om Kvinnojourens verksamhet i allmänhet och i Falun i synnerhet. Siv Ivarsson som lett verksamheten sedan starten 1983 i Falun, gav en mycket intressant redogörelse för hur jouren blivit en mycket kompetent och etablerad verksamhet. Den fyller en viktig funktion både ur samhällssynpunkt men framför allt för de drabbade kvinnorna och även barnen som far illa i sådana här situationer.

- Antalet kvinnor som blir misshandlade är kanske inte fler idag, men problemet är mer synliggjort, säger Siv, som nu är anställd på Kvinnojouren.

- Det var först när vi beslutade att ha 1,5 tjänst som det tog riktig fart. Nu har vi öppet mellan 9 - 17 och vi har jourkvällar 18 - 22 på onsdagar. Många ringer anonymt och vill ha stöd och råd.

Siv minns första kvällen 1983 när man spända och nervösa satt vid telefonen. Ingen ringde.

-Det tog tid innan vi blev etablerade men numera har vi en skyddad lägenhet dit kvinnor kan få komma och bo. Myndigheterna kan också nå oss dygnet runt på telefon. Vi har ett mycket bra samarbete med polis, åklagare, psykiatrin, sjukvården och de sociala myndigheterna.

Finansiering av verksamheten sker med fondmedel från Socialnämnden.

- Vi kan konstatera att vi blivit mer kunniga på det här området under åren som gått och att vi fyller en viktig funktion för många kvinnor och barn.

I Sverige finns idag 130 jourer. I genomsnitt räknar man med att en kvinna i veckan dör av sina skador när hon blivit misshandlad av en man.

 

 


 

Kontakter med omvärlden

Minerva i Finland

I början på september deltog Marianne Wallfelt och Lena Sterner i en konferens i Vasa, Finland. Devote (Development on women´s own terms) är ett EU-projekt som finansieras via programmet NOW (New opportunities for Women). Konferensen hölls på Vasa universietet och höll en mycket hög klass med bra föreläsare till och med på ministernivå. Devote har handlat om kvinnornas sysselsättningsmöjligheter och möjligheter till påverkan och utvecklandet av regionen. Konferensen var välbesökt och simultantolkades till engelska och svenska och flera intressanta kontakter med kvinnliga regionala resurscentra knöts under dagarna.

Vi kan också konstatera att grannarna i öst har kommit långt i arbetet med att flytta fram kvinnornas positioner på en mängd områden. I Devote har över 1000 kvinnor medverkat och många nya nätverk har etablerats.

 


 

Minerva i Madrid

 Minerva deltog i årets Trade Fair mässa i Madrid 22-24 oktober. Den återkommande internationella mässan har sedan starten vuxit betydligt. Man kan jämföra aktiviteter och genomförande med Kvinnor Kan med en stor skillnad; det spanska arbetssättet och livsryttmen, dvs effektiviteten och framförhållningen. Man får slå ner på tempo och krav för att klara sig! Minerva hade ett eget seminarium den 24 oktober på temat kvinnligt ledarskap med mentorprogram som ett redskap. MARIA-projektet presenterades också. Seminariet rönte stort intresse och gav också flera kontakter både internationellt och i Sverige för framtida samarbete.

Minerva representerades av Marianne Wallfelt, Margareta Eklund och Siv Ivarsson.

 


 

Mariaprojektet

Som vi tidigare berättat har Minerva fått finansiering till ett projekt för arbetssökande invandrarkvinnor med akademisk utbildning under ca 1 år. Projektet har tre delar: arbetsplatspraktik på heltid, Minervas mentorprogram och nätverksbyggande.

De tolv deltagarna valdes ut under september månad. De kommer från Kina, Japan, X-Jugoslavien, Bosnien, Polen, Kanada, Ryssland, Tyskland/Sverige och Iran.

I början av oktober startade projektet med två spännande dagar. Deltagarna gjorde en så kallad individuell utvecklingsdiagnos tillsammans med projektledaren och Minervas ledarskapskonsult Marita Norlin. Gruppen startade också sitt eget nätverk genom att lära känna varandra. Under dagarna ingick också utbildning om gruppdynamik, personligt ledarskap och kunskaper om hur minoriteter tas emot i etablerade grupper.

Efter upptakten startade arbetet med att rekrytera mentorer till deltagarna. Efter sju års erfarenhet från mentorprogram kunde styrelsens arbetsutskott relativt snabbt plocka fram förslag på mentorer. Första mötet med adepter och mentorer tillsammans ägde rum den 10 november med ett heldagsseminarium. Då fick mentorerna veta vad som krävs för att vara mentor samt de förväntningar deltagarna har på dem. Under eftermiddagen samlades mentorer och adepter parvis för att gå igenom vad just deras relation skulle gå ut på samt att i ett kontrakt formulera sig med ett konkret mål.

Allt sedan starten arbetar projektledaren med att ordna praktikplatser till deltagarna.

Deltagarna har under projektet utbildningsbidrag från arbetsförmedlingen och är fullt försäkrade. Tyvärr har det inte visat sig helt enkelt att ordna praktikplatser trots att samtliga deltagare har bra utbildning och talar svenska. I dagsläget har fyra deltagare fått praktikplats. Om någon har uppslag eller önskar en praktikant hör av er till Minerva.

 

 

Bildtext; Guirong Du, ursprungligen från Kina och Marianne Wallfelt, ordförande i Minerva, under upptakten av projektet MARIA.

 


 

Mentorprogram 6

 Ja, just nu pågår två mentorprogram i Minervas regi, MARIA-projektet och mentorproram 6. Det senare startade i september och kommer att pågå tills nästa höst. Programmet följer Minervas upparbetade modell med mentor/adept-relation varvat med seminarier och nätverksträffar. För att öka deltagarnas kontaktytor och för att ge både MARIA-projektet och mentorprogram 6 kunskap om vad diversity / mångfald kan ge är en del aktiviteter gemensamma för de både programmen.

 

 


 

Barbro Dahlbom Hall

Den tredje november gästade Barbro Dahlbom Hall åter Minervas mentorprogram. Hennes tema, ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv, rönte lika stort intresse som vanligt. Den här gången hade hon dock höjt ribban för att kunna tala om samma tema ur ett internationellt perspektiv. Med mentorprogram 6 och MARIA-projektet som deltagare och just hemkommen från USA och ledarskapsarbete med FNs chefer, kunde hon bjuda på en dag utöver det vanliga. Hon talade om vad det betyder med mångfald inom ledarskapet, tiden med ett ledarskap uppbyggt på via män mellan 25-50 är förbi. Hädanefter blir vinnare inom näringsliv och gemensam sektor de som har anställda av varierande ålder, kvinnor och män till ungefär lika del och människor med olika kulturell bakgrund. Ledarskapet ska enligt Barbro präglas av demokrati och diversity(mångfald). Deltagarna fick också ta del av Barbros egna böcker, särskilt den sista "Lära kvinnor chefa män".

 


 

Tillväxtavtal i Dalarna

 Regeringens proposition "Regional tillväxt - för arbete och tillväxt" slår fast att den ekonomiska tillväxten i Sverige kan öka genom att bättre ta tillvara den tillväxtpotensial som finns i landets regioner.

Länsstyrelsen har nu bjudit in ett antal kvinnor till en referensgrupp som består av:

Kerstin Bäck Borlänge, Kerstin Eriksson FR Falun, Ann-Britt Grünewald ordförande i Högskolan Dalarna, Ingrid Huss Handelskammaren Falun, Kicki Risander företagare Älvdalen, Anki Rooslien företagare Långshyttan, Anna-Maja Ullberg ALMI, Jannike Wåhlberg DFR, Marianne Wallfelt ordförande Stiftelsen Minerva samt Britte-Marie Hedlöf Länsstyrelsen.

Hör av dig till någon i gruppen om du vill veta mer om tillväxtfrågorna.

E-mail: marianne.wallfelt@europakontor.ltdalarna.se

 

 


 

Minerva på nätet

Från och med vecka 49 har Minerva en egen webbplats på Internet. Där kan du hitta kontinuerlig information om vår verksamhet och de aktiviteter som pågår. Välkommen att besöka oss på nätet. Adressen www.minerva.nu